Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Marek Skoczylas - oficjalny sklep - razem dbamy o zdrowie

 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu („Usługi”), warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług, sposób składania Zamówień, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Towarów.

2. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie również w stosunku do Klientów dokonujących Zamówień za pośrednictwem Infolinii.

3. Właścicielem Serwisu pod adresem: marekskoczylas.pl (dalej również jako: „Serwis”) jest Marek Skoczylas prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PURELAB Marek Skoczylas, adres: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 7941731389, REGON 180300314 (określany dalej m.in. jako: „Sprzedawca”, „Usługodawca”).

4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do ich nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

5. Sklep Internetowy, będący jedną z funkcjonalności Serwisu, umożliwia w szczególności uzyskanie informacji o Towarach i Usługach i ich dostępności, Zamówienie Towarów lub Usług.

6. Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomoc@marekskoczylas.pl, formularza kontaktowego, oraz pisemnie na adres: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów, a także telefonicznie pod numerem tel.: 17 777 95 59, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).

7. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z w łączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies. Informacja o typach plików cookies i celach, w jakich są one wykorzystywane zawarta jest w Polityce Prywatności.

8. Dla skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, zarówno podczas Rejestracji, a ponadto każdorazowo podczas składania Zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

§2

DEFINICJE

1. Hasło – ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

2. Infolinia – centrum telefonicznej obsługi Klienta, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu, złożyć Zamówienie lub skorzystać z bezpłatnej usługi konsultacji dietetycznej.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, dokonująca w Sklepie lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Klient / Usługobiorca - osoba fizyczna (w tym Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta) posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi lub z którymi zawarta może być Umowa Sprzedaży.

5. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto (Konto Klienta) – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu Internetowego.

7. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.

8. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.

9. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta wraz z informacjami o plikach cookies wykorzystywanych przez Serwis, stanowiących integralną część Regulaminu, dostępnych w Sklepie Internetowym.

10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

11. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta w Serwisie, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego w Serwisie.

12. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych pod adresem marekskoczylas.pl 

13. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu dostępna za pośrednictwem strony internetowej marekskoczylas.pl umożliwiająca składanie Zamówień lub realizację Usług.

14. Sprzedawca - Marek Skoczylas prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PURELAB Marek Skoczylas, adres: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 7941731389, REGON 180300314

15. Towar – każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu a także treść cyfrowa w postaci e-book albo pliku pdf.

16. Usługa usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość określające w szczególności rodzaj i/lub liczbę Towarów, miejsce odbioru/dostawy Towaru, formę płatności ceny za Towar.

18. Umowa Sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii.

§ 3

USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU I INFOLINII

1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu i Infolinii świadczy nieodpłatnie Usługi polegające na:

a. zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie Internetowym,

b. umożliwianiu zawierania i odstępowania od Umów Sprzedaży,

c. informowaniu o Towarach w Sklepie Internetowym,

d. udostępniania i publikowania opinii o Towarach,

e. wysyłaniu Newsletterów,

f. umożliwianiu nawiązania kontaktu i zadawania pytań dotyczących Towarów z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

g. umożliwianiu nawiązania kontaktu za pośrednictwem Infolinii,

h. świadczenia bezpłatnej konsultacji dietetycznej,

i. umożliwieniu dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych z wykorzystaniem formularza elektronicznego.
 

Konto Klienta

2. Umowa o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt. a) powyżej zawierana jest na czas nieokreślony i zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Usługodawcę, w sposób, o którym mowa w punkcie 4 poniżej.

3. W celu Rejestracji (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracji, podając wymagane dane, w tym dane osobowe tj. login (adres e-mail) oraz hasło, dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, treścią Polityki Prywatności oraz potwierdzić fakt tego zapoznania i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa.

4. Po dokonaniu Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

5. Założenie Konta, jak również wykonywanie praw i obowiązków Klienta – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odbywać się może wyłącznie przez osobę umocowaną do działania w imieniu tych podmiotów.

6. Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.

7. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. Klient, który dokonał Rejestracji, uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności do historii zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Serwisie i jest zobowiązany w szczególności do:

a. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne,

c. powstrzymywania się od wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

d. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

11. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: pomoc@marekskoczylas.pl W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych z Serwisu.

12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 ppkt a) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a. cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu;

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

c. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

d. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

e. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

f. Klient nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

13. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

14. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt a) za porozumieniem stron.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za porozumieniem stron umowy, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 

Informowanie o Towarach i Zawieranie Umów Sprzedaży

16. Umowa o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt b) i c) zawierana jest na czas określony – na czas realizacji Zamówienia i nie wymaga Rejestracji. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

17. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 

Newsletter

18. Usługa, o której mowa w punkcie 1 ppkt. e) dostępna jest dla Klientów, którzy w części dotyczącej Usługi (formularz zapisu na Newsletter) podali swój adres e-mail i kliknęli przycisk „Zapisz się” lub zaakceptowali i wyrazili chęć otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Chcę otrzymywać newsleter” podczas rejestracji Konta Klienta. Podanie swojego adresu e-mail w formularzu zapisu na Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera.

19. Kliknięcie przycisku „Zapisz się” powoduje przesłanie na podany adres e-mail przez Usługodawcę w automatycznej wiadomości linku potwierdzającego rejestrację. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail powoduje, że adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji Usługi Newsletter.

20. Usługa Newslettera będzie świadczona zgodnie z zapotrzebowaniem Usługodawcy i nie ma charakteru cyklicznego.    

21. W ramach Usługi Newsletter będą przesyłane informacje handlowe, w tym o bieżących ofertach Sklepu Internetowego, promocjach a także bieżącej działalności Usługodawcy.

22. Klient może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się”, który każdorazowo jest zamieszczany na końcu newslettera, a także poprzez złożenie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres: pomoc@marekskoczylas.pl.

Opinie o Towarach

23. Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego zapewnia Klientom dostęp do opinii o Towarach (Usługa określona w pkt. 1 ppkt. d)).

24. Sprzedawca w odniesieniu do opinii o Towarach pełni rolę podmiotu udostępniającego zasoby teleinformatyczne i nie jest dostawcą takich opinii.

25. Sprzedawca nie weryfikuje, czy opinie zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego pochodzą od Klientów, którzy faktycznie dokonali zakupu danego Towaru lub go używali. Dana opinia jest oznaczana w Sklepie internetowym jako „Opinia niezweryfikowana”.

26. Opinie oznaczone są podanym przez Klientów imieniem lub Nickiem.

27. Opinie składają się z oceny w postaci gwiazdek oraz komentarza.

28. Klient, który podzielił się opinią o Towarze, nie może samodzielnie usunąć lub edytować opinii. Klient chcący edytować lub usunąć opinię powinien w tym celu zwrócić się do Sprzedawcy na adres mailowy: pomoc@marekskoczylas.pl. Sprzedawca dokona edycji lub usunięcia opinii w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości mailowej z prośbą o edycję, lub usunięcie opinii.

29. Opinie zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają plików graficznych, zdjęć, filmów, linków odsyłających do innej strony internetowej, jak również treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę Towarów lub podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy).

30. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji treści opinii zamieszczonych w Sklepie Internetowym. Dotyczy to w szczególności weryfikacji treści, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, czy obowiązujące przepisy prawa. W przypadku uznania przez Klienta lub osobę trzecią, że treść opinii narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Klient lub osoba trzecia może zgłosić nadużycie, za pośrednictwem adresu mailowego: pomoc@marekskoczylas.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii i w przypadku stwierdzenia nadużycia, usuwa opinię, informując o tym fakcie, dokonującego zgłoszenie, na adres mailowy, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

31. Sprzedawcy przysługuje nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie licencja, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z opinii o Towarach, zamieszczonych przez Klientów, w zakresie ich udostępniania w Serwisie oraz innych mediach i wydawnictwach, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Sprzedawcy przysługuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do opinii zamieszczonych przez Klientów.
 

Zadawanie pytań dotyczących Towarów i nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą

32. Usługodawca umożliwia Klientom zadawanie pytań dotyczących Towarów, jak również nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą z wykorzystaniem formularzy dostępnych w Serwisie.

33. W celu zadania pytania o Towar Usługobiorca zobligowany jest do wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie, zawierającego pole do wpisania danych Usługobiorcy, tj. adresu e-mail oraz imienia i nazwiska oraz pole do wpisania treści zapytania.

34. Usługodawca udziela odpowiedzi na zadane pytanie na adres mailowy, z którego wpłynęło zapytanie, zastrzegając sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi, zwłaszcza jeśli pytanie nie będzie dotyczyło konkretnego Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym, bądź też, jeśli informacje stanowiące przedmiot zapytania, znajdują się w Serwisie.

35. Kontakt z Usługodawcą z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wymaga podania danych w postaci: imienia, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

36. Usługodawca kontaktuje się zwrotnie z Klientem, wykorzystując w tym celu podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, stosownie do swojego wyboru.

37. Skorzystanie z dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych i wpisanie danych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt zwrotny ze strony Usługodawcy na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 

Nawiązywanie kontaktu przez Infolinię, w tym w celu składania Zamówienia

38. W celu nawiązania kontaktu telefonicznego z Usługodawcą, Klient powinien wykonać połączenie telefoniczne na numery telefonu wskazane w Serwisie. Po uzyskaniu połączenia Klient łączy się z konsultantem Usługodawcy, precyzując temat rozmowy.

39. Rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach informacyjnych i dowodowych, a także w związku ze składanymi przez Klienta Zamówieniami. W przypadku braku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmów Klient powinien przerwać połączenie telefoniczne.
 

Bezpłatna konsultacja dietetyczna w trybie Infolinii i e-mail

40. Klient przy użyciu Infolinii lub e-maila może skorzystać z bezpłatnej konsultacji dietetycznej.

41. Usługa świadczona jest w trybie „tu i teraz” co znaczy, że odpowiedzi i informacje konsultanta dietetyka udzielane są Klientowi natychmiast w trakcie rozmowy telefonicznej.

42. Usługodawca nie oddzwania do Klienta, jeżeli udzielenie odpowiedzi w trakcie rozmowy telefonicznej jest niemożliwe. 

43. Klient może podczas rozmowy telefonicznej przekazać Usługodawcy dane osobowe dotyczące zdrowia. Przekazanie danych osobowych dotyczących zdrowia wymaga udzielenia zgody przez Klienta. W przypadku braku takiej zgody, Usługodawca odmawia świadczenia Usługi i przerywa połączenie.

44. Usługa może być świadczona również w formie konsultacji e-mail poprzez przesłanie wiadomości e-mail za pomocą udostępnionego formularza w zakładce „Kontakt” w Serwisie. W przypadku przesłania do konsultacji dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe Klienta, w tym dane osobowe dotyczące zdrowia, Klient jest obowiązany do załączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pod rygorem odmowy świadczenia Usługi.

45. Treść zgody do wiadomości e-mail, jeżeli przekazywane są dane osobowe umożliwiające identyfikację Klienta: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia w związku ze skorzystaniem z bezpłatnej konsultacji dietetycznej przez Marka Skoczylasa prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PURELAB Marek Skoczylas, adres: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 7941731389 w celu realizacji usługi. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, i że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności.

46. Bezpłatne konsultacje dietetyczne mogą być również świadczone poprzez platformę Facebook na dedykowanej grupie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/groups/483106159648950/. Odpowiedzi udzielane są przez Usługodawcę poprzez wiadomość prywatną lub jeżeli użytkownik przesłał informacje w formie zanonimizowanej poprzez odpowiedź w formie posta opublikowaną dla wszystkich użytkowników grupy.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Usługodawca umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego:

a. złożenie Zamówienia (zakupu) wybranych Towarów, tj. zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość, po zalogowaniu się na Koncie oraz bez konieczności logowania się na Koncie - poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Sklepie Internetowym i po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności, oraz jeżeli sprzedawany jest Towar w postaci treści cyfrowej, również po wyrażeniu zgody na świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. złożenie Zamówienia (zakupu) wybranych Towarów poprzez kontakt z Infolinią.
 

Zamówienia

2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym należy zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez logowania się na Koncie, wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia i podejmować kolejne czynności techniczne, zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Serwisie.

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania przez Klienta niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego i/lub innych danych wskazanych w Serwisie.

4. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii Klient zobowiązany jest podać konsultantowi swoje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywa się w trybie właściwym dla składania Zamówień w Sklepie Internetowym bez logowania się na Konto. Postanowienia punktów IV. 6 - 13 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii, Sprzedawca podaje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informacje o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy, oznaczenie Sprzedawcy, informacje o łącznej cenie za Towary oraz opłacie za dostawę Towaru, informację o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, informację o czasie trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonywania.

6. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym Zamówieniu, będącą potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu, która nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. 

7. W przypadku, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji, informuje o tym Klienta, wysyłając na adres mailowy Klienta wskazany podczas składania Zamówienia, wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji („Potwierdzenie Zamówienia”). Z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.

8. Potwierdzenie Zamówienia jest wysyłane do Klienta nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

9. Klient może anulować Zamówienie poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego najpóźniej do momentu Potwierdzenia Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia lub ich anulowania ze zwrotem uiszczonych opłat. W sytuacji wyrażenia przez Klienta woli dalszej realizacji Zamówienia, wiadomość zawierająca Potwierdzenie Zamówienia zostanie Klientowi wysłana po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedawcy.

11. W przypadku trwałego braku Towaru Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa i otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Zamówienie będzie w takim przypadku realizowane w pozostałej części.

12. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.

13. Klient może być informowany o statusie Zamówienia poprzez smsy lub e-maile, a w przypadku Klientów posiadających Konto, również za pośrednictwem Konta.

14. Zamówienia promocyjne na 50 procent zniżki realizowane są do 10 sztuk dla każdego z Towarów.
 

Płatności za Towary, korekty faktur

15. Umieszczenie w Sklepie określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

16. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.

17. W przypadku wprowadzenia obniżki cen Towarów, Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie Towaru zamieszcza informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

18. Klient ma możliwość zapłaty ceny oraz pozostałych kosztów pozostających w związku z Umową Sprzedaży – za pobraniem (przy odbiorze), przelewem bankowym, poprzez płatność elektroniczną realizowaną w systemie rozliczeniowym („Przelewy 24 lub Paypal”) oraz kartą płatniczą.

19. W przypadku płatności bezgotówkowych, tj. płatności elektronicznej w systemie rozliczeniowym, płatności kartą płatniczą, Klient dokonuje zapłaty bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, będąc przeniesionym do strony płatności. Wpłata należności jest księgowana do 20 minut. W przypadku braku płatności w podanym czasie, Klient zobowiązany jest dokonać ponownej płatności, o czym jest informowany w Serwisie i drogą mailową. W przypadku braku wpłaty po 3 dniach Zamówienie jest anulowane.

20. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który powinien dokonać wpłaty. Płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni po otrzymaniu wiadomości z numerem rachunku do wpłaty. W przypadku braku płatności w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie zostaje anulowane.

21. Klient staje się właścicielem Towaru w momencie uiszczenia opłaty za niego. Płatności za pobraniem (gotówkowe i bezgotówkowe) i moment dokonania dostawy Towaru Klientowi dokonywane są przy odbiorze Towaru z rąk kuriera.

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form płatności do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów.

23. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną na adres e-mail podany w Koncie Klienta lub podany w trakcie składania Zamówienia przez Klientów nie posiadających Kont Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru Klientowi. Sprzedawca może również udostępnić Klientowi link do pobrania faktury elektronicznej, przesyłając go na adres e-mail podany w Koncie Klienta lub na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.  

24. Klient, akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

25. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę papierową, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie lub informuje o tym fakcie konsultanta. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury papierowej, przesyłając taki wniosek na adres e-mail: pomoc@marekskoczylas.pl.

26. Klient, dokonujący zakupu Towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, który chce otrzymać od Sprzedawcy fakturę VAT, zobowiązany jest podać Sprzedawcy, dane obejmujące firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Wystawienie faktury VAT z danymi firmowymi, po zawarciu Umowy Sprzedaży, w przypadku ich niepodania podczas składania Zamówienia, nie jest możliwe.

27. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej wystawienie przez Sprzedawcę faktury korygującej, Sprzedawca wystawi elektroniczną fakturę korygującą i przekaże ją Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta w Koncie Klienta lub na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

28. Okolicznościami uzasadniającymi wystawienie przez Sprzedawcę faktury korygującej są w szczególności:

a. odstąpienie przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość- w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,

b. odstąpienie przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta od Umowy Sprzedaży Towaru w związku z uwzględnieniem przez Sprzedawcę reklamacji z tytułu rękojmi,

c. obniżenie przez Sprzedawcę ceny Towaru objętego Umową Sprzedaży w związku z uwzględnieniem przez Sprzedawcę reklamacji z tytułu rękojmi,

d. nieodebranie przez Klienta Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.

29. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wystawienie przez Sprzedawcę faktury korygującej, o których mowa w pkt 30[c] powyżej, Sprzedawca i Klient wspólnie uzgadniają, iż zaakceptowali warunki wystawienia faktury korygującej, o których mowa w pkt 29 powyżej oraz jej skutek na dzień wystawienia faktury korygującej.
 

Odbiór i dostawa Towaru

30. Dostawa Towarów realizowana jest na terytoria wskazane pod adresem https://marekskoczylas.pl/koszt-dostawy, w terminie wskazanym w opisie Towaru.

31. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informację o szacunkowej liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towaru.

32. O kosztach dostawy Towarów Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

33. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich.

34. W przypadku wyboru dostawy kurierem, dostawa realizowana jest na warunkach wskazanych w regulaminie wybranej firmy kurierskiej (transportowej).

35. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

36. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć poprzez formularz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc@marekskoczylas.pl z zastosowaniem wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: PURELAB Marek Skoczylas, adres: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@marekskoczylas.pl z zastosowaniem wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia prześle Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie jego odebrania.
 5. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą, zaś jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, oferta przestaje wiązać.
 7. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy na adres: PURELAB Marek Skoczylas (completio) ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 8. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należyte zabezpieczenie odsyłanego Towaru, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
 12. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 13. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY W PRZYPADKU BRAKU ZGODNOŚCITOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY I GWARANCJĄ

1. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klientów będących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą realizowaną na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady zawartych w Kodeksie cywilnym.

2. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

3. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje reklamacji Towaru z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży zobowiązany jest sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

4. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, który nie jest treścią cyfrową, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. W przypadku Towaru, który jest treścią cyfrową Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do jego zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Towar został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

6. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

7. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,

c. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;

d. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny, przy czym obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.

10. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

11. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.

12. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków określonych w niniejszym rozdziale.

15. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca poinformuje Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji lub informacji. W takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

16. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną, sms-em.

17. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są w Serwisie, lub pod numerem Infolinii albo u Sprzedającego.

18. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości na Towary jej warunki są udostępniane w Sklepie przy Towarze. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru lub w opisie Towaru w Sklepie Internetowym.

19. Warunkiem przyjęcia reklamacji na podstawie gwarancji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru oraz ważnej karty gwarancyjnej.

20. Warunki i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.

21. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta, ani też nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

22. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, zarówno na podstawie rękojmi jak i gwarancji, Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@marekskoczylas.pl jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://marekskoczylas.pl/reklamacja.

§ 7

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Usługodawca zapewnia poprawne działanie Serwisu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zgłoszone przez Klientów.

 2. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.

 4. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach funkcjonowania Serwisu za pośrednictwem czata lub telefonicznie poprzez Infolinię.

 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.

§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

a. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.) o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017, poz. 1356),

b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm. ) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzących działalność gospodarczą, jest Marek Skoczylas prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PURELAB Marek Skoczylas, adres: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 7941731389, REGON 180300314

 2. Administrator zapewnia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO").

 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 4. Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

 5. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Serwisu przepisów prawa. Usługodawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta oraz poprzez informację na stronie głównej Serwisu. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

 6. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są: 

 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość; 

 8. Polityka Prywatności. 

 

Załącznik do regulaminu

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Dane Sprzedającego: PURELAB Marek Skoczylas, z siedzibą: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 7941731389, e-mail: pomoc@marekskoczylas.pl, telefon: 17 777 95 59
- Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów (numer zamówienia)
- Data odbioru,
- Imię i nazwisko,
- Adres,
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),
- Data.