Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Marek Skoczylas - oficjalny sklep - suplementy i książki

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Marek Skoczylas - oficjalny sklep - suplementy i książki prowadzony jest przez firmę PURELAB Marek Skoczylas wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 7941731389
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedającym w ramach sklepu Marek Skoczylas - oficjalny sklep - suplementy i książki czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Sprzedający - PURELAB Marek Skoczylas, z siedzibą pod adresem Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 7941731389
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem https://marekskoczylas.pl

§ 3

KONTAKT

 1. Adres Sprzedającego: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów
 2. Adres poczty elektronicznej: pomoc@marekskoczylas.pl
 3. Numer telefonu: 17 777 95 59
 4. Konsument może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych kontaktowych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. przelew
  2. przy odbiorze (za pobraniem)
  3. karta płatnicza / kredytowa

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 1. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są PayPro S.A oraz Blue Media S.A.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) dostawa (wydanie) towaru dochodzi do skutku w momencie przekazania przez kuriera przesyłki i pobrania płatności
  (w tym momencie sprzedawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na konsumenta).

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  3. zwroty wpłat dokonywane są wyłącznie na polskie konta bankowe w złotówkach, lub osobiście w siedzibie firmy;
  4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  5. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie (lub inny wspólnie ustalony) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować
  w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7

REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, odpowiada za jej wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię (okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata) uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedającego.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu lub inny wspólnie ustalony.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8

USTALENIA DODATKOWE

1. W przypadku zamawiania protokołu DLS wraz z immunomodulinem obowiązuje dodatkowo następujący regulamin http://www.immunomodulin.pl/regulamin/
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

   a) korzystanie ze Sklepu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu oraz sieci Internet.

   b) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania ze Sklepu;

   c) problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

   d) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Użytkownicy Sklepu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na Sklep; Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń internetowych oraz telefonicznych;

   e) korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania ze Sklepu i zablokowania dostępu do Sklepu Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne, bez podawania przyczyny.

4. Zamówienia promocyjne na 50 procent zniżki realizowane są do10 sztuk dla każdego z produktów. 

§ 9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 10

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności Sklepu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Sklep internetowy i książka nie mogą być traktowane jako źródło wiążącej (specjalistycznej, naukowej itp.) wiedzy o jakichkolwiek zjawiskach. Porady otrzymane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego i książki nie mają charakteru wiążącego i nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego i osób działających na jego zlecenie. Ze względu na specyfikę Sklepu internetowego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie rad udzielonych przez Sklep internetowy i książkę.
 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 4. Sprzedającemu przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany okresu dostępności Sklepu internetowego.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu Sprzedający poda taką informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 6. Do korzystania ze Sklepu nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania ze Sklepu i zablokowania dostępu do Sklepu Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne, bez podawania przyczyny.

§ 12

PRAWA AUTORSKIE

1) Prawa autorskie do treści publikowanych w Sklepie posiada Sprzedający, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby celem zamieszczenie ich w Sklepie.

2) Prawem autorskim chronione są teksty i informacje zawarte zarówno w Sklepie jak i w książce.

3) Wszystkie prawa zastrzeżone! Żadna część Sklepu i książki nie może być kopiowana, udostępniana, reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w jakiejkolwiek formie. Tyczy się to wszelkich dostępnych środków komunikacji i przekazu informacji. W szczególności form elektronicznych, mechanicznych, fotokopii lub innych sposobów bez uprzedniej potwierdzonej pisemnej zgody właściciela.

4) Książka wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na komercyjne użycie treści w niej zawartych, nie może być użyta w celach handlowych, odpłatnie wynajęta lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez zgody Sprzedającego.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Dane Sprzedającego: PURELAB Marek Skoczylas, z siedzibą: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 7941731389, e-mail: pomoc@marekskoczylas.pl, telefon: 17 777 95 59
- Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów (numer zamówienia)
- Data odbioru
- Imię i nazwisko
- Adres
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

* niepotrzebne skreślić