Szukaj

Regulamin

DEFINICJE

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1) Sprzedający – firma PURELAB Marek Skoczylas mająca siedzibę pod adresem: ul. Reforamcka 6, 35-026 Rzeszów. NIP - 7941731389, REGON - 180300314

2) Serwis – system umożliwiający Użytkownikowi zakup

PŁATNOŚCI

§ 2

   a) płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia.;

   b) dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

   c) w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

   d) czas realizacji zamówienia w przypadku płatności dokonanej kartą płatniczą wynosi 48h;

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 3

   a) konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

   b) termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   c) oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu w formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

   d) sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

   e) w przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

   f) konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

   g) konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

   h) konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

   i) konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   j) sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

   k) sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.

   l) sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 4

   a) administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

   b) sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

   c) szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

https://drskoczylas.shoplo.com/strona/polityka_prywatnosci

UŻYTKOWNICY SERWISU

§ 5

1) Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu.

2) Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik Serwisu akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Serwisu i jego założeń.

3) Użytkownik Serwisu ma prawo w każdym momencie przerwać korzystanie z Serwisu. Aby zakończyć korzystanie z Serwisu, Użytkownik Serwisu powinien opuścić stronę internetową Serwisu lub rozłączyć się z siecią Internet. Użytkownik Serwisu samodzielnie podejmuje decyzję o korzystaniu z Serwisu.

PRAWA AUTORSKIE

§ 6

1) Prawa autorskie do treści publikowanych w Serwisie posiada Organizator, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby celem zamieszczenie ich w Serwisie.

2) Prawem autorskim chronione są teksty i informacje zawarte zarówno w Serwisie jak i w książce.

3) Wszystkie prawa zastrzeżone! Żadna część Serwisu i książki elektronicznej nie może być kopiowana, udostępniana, reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w jakiejkolwiek formie. Tyczy się to wszelkich dostępnych środków komunikacji i przekazu informacji. W szczególności form elektronicznych, mechanicznych, fotokopii lub innych sposobów bez uprzedniej potwierdzonej pisemnej zgody właściciela.

4) Książka elektroniczna wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na komercyjne użycie treści w niej zawartych, nie może być użyta w celach handlowych, odpłatnie wynajęta lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez zgody Organizatora.

REKLAMACJE

§ 7

1) Wszelkie reklamacje Użytkowników Serwisu związane z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzyga Organizator.

2) Decyzja Organizatora jest ostateczna.

3) Reklamacje zgłaszane w związku z funkcjonowaniem Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mailowy: pomoc@zneutralizujchemie.pl w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania zakupionego przedmiotu będącego przedmiotem reklamacji.

4) Zainteresowani Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

5) Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail wskazany przez Użytkownika Serwisu w czasie korzystania z Serwisu, jak również zarzuty związane z funkcjonowaniem Serwisu bądź zakupionym przedmiotem.

CZAS TRWANIA

§ 8

1) Serwis jest dostępny od 10.11.2017 r.

2) Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany okresu dostępności Serwisu.

3) W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej Serwisu.

4) Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 10.11.2017 r.

SERWIS

§ 9

1) Aby skorzystać z Serwisu należy odwiedzić stronę internetową Serwisu.

2) Serwis i książka nie mogą być traktowane jako źródło wiążącej (specjalistycznej, naukowej itp.) wiedzy o jakichkolwiek zjawiskach. Porady otrzymane w trakcie korzystania z Serwisu i książki nie mają charakteru wiążącego i nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora i osób działających na jego zlecenie. Ze względu na specyfikę Serwisu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie rad udzielonych przez Serwis i książkę.

3) Do korzystania z Serwisu nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

USTALENIA DODATKOWE

§ 10

1) W przypadku zamawiania protokołu DLS wraz z immunomodulinem obowiązuje dodatkowo następujący regulamin http://www.immunomodulin.pl/regulamin/

2) W przypadku dokonywania zwrotów protokołu DLS - możliwy jest zwrot preparatu, nie jest możliwy zwrot protokołu DLS który ma formę ebooka. W przypadku zwrotu preparatu Immunomodulin kupujący otrzyma połowę wpłaconej kwoty. Protokół DLS stanowi połowę wartości zamówienia.

FORMY ZWROTÓW WPŁATY

§ 11

1) Zwroty wpłat dokonywane są wyłącznie na polskie konta bankowe w złotówkach, lub osobiście w siedzibie firmy.

2) Koszty zwrotów zamówionego towaru pokrywa kupujący.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

   a) korzystanie z Serwisu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu oraz sieci Internet.

   b) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika Serwisów informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Serwisu;

   c) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

   d) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Użytkownicy Serwisu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na Serwis; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń internetowych oraz telefonicznych;

   e) korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Serwisu i zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi Serwisu, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne, bez podawania przyczyny.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj